בסעיף 1 לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 (להלן- "החוק"), נקבע כי זוהי חובתו של מעסיק להודיע לעובד על תנאי העסקתו תוך 30 ימים מהיום בו העובד החל את עבודתו. המעסיק מחויב לתת הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה, לרבות תנאים סוציאליים, תנאי שכר וכו'. במידה ובהמשך חלים שינויים בתנאים אלו, חובתו של המעסיק למסור הודעה על כך תוך 30 יום ממועד השינוי. החוק מתייחס באופן שונה לקטין שעובד כאשר הוא מתחת לגיל 18, אז החובה למסור הודעה המפרטת את תנאי העבודה היא עד 7 ימים מיום תחילת העסקתו. במאמר זה ניתן יהיה ללמוד מי זכאי לקבל את ההודעה, מה המעסיק חייב לכתוב בהודעה ועוד – במידה ולאחר קריאת המאמר נותרו לכם שאלות תוכלו לפנות ל עורך דין דיני עבודה בקריות ולקבל מענה ספציפי יותר. 

   

מי זכאי להודעה? כלל ציבור העובדים. יש לשים לב שישנם סייגים לכלל זה: בנוגע לעובד שתקופת עבודתו היא עד 30 יום החובה לתת הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה אינה חלה. סייג נוסף נוגע לעובד שהחל את עבודתו לפני התאריך 21.06.2002, במקרה כזה החובה למסור הודעה מפורטת בכתב תחול לגביו מיום שדרש זאת העובד.

מהם הפרטים המחייבים בהודעה לעובד? בסעיף 2 לחוק נקבעו אילו פרטים אמורים להיכלל בהודעה:

  • זהות המעביד וזהות העובד;
  • תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה כאשר מדובר בתק' קצובה מראש;
  • ציון שמו או תואר תפקידו של הממונה הישיר;
  • תיאור עיקרי התפקיד;
  • סעיפי השכר: תשלום שכר העבודה, מרכיבי השכר, מועדי השכר, דירוג השכר, האם משולם משכורת חודשית או שעתית;
  • אורך ימי העבודה, שעות העבודה, ימי חופשה, ימי מנוחה (על פי דתו) ימי מחלה המגיעים לעובד;
  • הפרשות סוציאליות- ופירוט הגופים אליה מועברים התשלומים;
  • עם מדובר בעובדי קבלן- פרטי החוזה בין המעסיק בפועל לקבלן בהודעה לעובד;   
  • הפניה להסכם קיבוצי, במידה וקיים כזה;

 

מה קורה כאשר המעסיק מפר את החובה למסור הודעה לעובד? במידה והמעסיק מפר את חובתו למסירת הודעה על תנאי ההעסקה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, יחידה זו אמונה על התנהלות תקינה של המעסיק מול העובד ובסמכותה להטיל קנסות בהליך מנהלי ובמידת הצורך אף בהליך פלילי. מלבד הגשת תלונה, מומלץ לעובד להגיש באמצעות עו"ד דיני עבודה בקריות תביעה בבית הדין האזורי לעבודה. אם שוכנע בית הדין כי המעסיק הפר ביודעין את החובה, רשאי הוא לפסוק פיצויים לדוגמה בסכום של עד 15,000 ₪, גם אם לא נגרם לעובד נזק.

 

האם העובד חייב לחתום על הודעה על תנאי העסקה? התשובה היא לא! המעסיק מחויב למסור את ההודעה, אולם החוק אינו מטיל על המעסיק חובה להחתים את העובד או לקבל את הסכמתו לתנאי העסקה. יחד עם זאת, מומלץ למעסיקים להחתים את העובד על ההודעה בכדי לחסום את האפשרות של העובד לטעון בעתיד כי לא קיבל את ההודעה על תנאי העסקה.

 

הודעה למועמד לעבודה על כך שהוחלט שלא להעסיק אותו: במידה ומועמד לעבודה הגיע לראיון עבודה והמעסיק החליט שלא לקבל אותו, חלה על המעסיק החובה למסור לאותו מועמד הודעה על ההחלטה. חובה זו נכנסה לתוקף מחייב החל מיום 30.01.15, זאת במטרה להיטיב עם מועמדים לעבודה אשר עשויים להישאר באוויר בתקווה שהם עדיין עשויים להתקבל לעבודה. חשוב לדעת כי יש בחוק סייגים לחובה זאת כך שלא על כל מעסיק מוטלת החובה. באמצעות עו"ד דיני עבודה בקריות או באמצעות קריאת החוק ניתן להבין בדיוק מתי המעסיק מחויב למסור את ההודעה למועמד, מתי לא ומה ניתן לעשות כאשר המעסיק מחויב להודיע ובכל זאת הוא פועל בניגוד לחוק.

 

לסיכום- עובד יוכל להיוועץ עם עורך דין דיני עבודה בקריות ולתבוע בגין אי מסירת הודעה על תנאי העסקה. התכלית העיקרית של החוק היא ליידע אותו באופן גלוי ועל הכתב מהן זכויותיו במקום עבודתו. היוועצות והגשת תביעה באמצעות עורכי דין דיני עבודה בקריות מאפשר לך לעמוד על זכויותיך.