חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 מאגד בתוכו את זכויות העובד משנסתיימו יחסי עבודתו מול המעסיק בין אם פוטר ובין אם התפטר ממקום עבודתו. עוד קובע החוק, את חישוב סכום הפיצויים, זאת על פי קריטריונים שונים, בהם תקופת העסקה, גובה השכר ועוד. היוועצות עם עורכי דין דיני עבודה בקריות תבהיר לעובד מהן זכויותיו בנושא זה.

 

מי זכאי לפיצויים? (1) זכאי לקבלת פיצויים הינו כל עובד שהשלים 12 חודשי עבודה מלאים ופוטר. (2) עובד שהינו עובד עונתי ועבד שתי עונות בשנתיים רצופות ופוטר. (3) עובד שפוטר ע"י המעסיק סמוך לתום שנת עבודתו על מנת להימנע מתשלום פיצויים כחוק וזאת במידה ולא הוכח אחרת (יש לציין כי נטל ההוכחה בעניין זה הוא על המעסיק). (4) מי שרציפות עבודתו הופסקה באחת מן הסיבות שלהלן: שירות צבאי, חופשה שנתית ו/או ימי חג, פגרה באישור המעביד, שביתה או השבתה, תאונה או מחלה, אבל. (5) עובד שעבודתו הופסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעסיקו. (6) תאגיד שפורק. (7) במצב בריאותי לקוי של העובד או בן משפחה המהווים סיבה מספקת להתפטרות, יראו את התפטרותה כפיטורים. (8) עובדת שהתפטרה בתוך תשעה חודשים מיום הלידה על מנת לטפל בילוד, יראו לעניין זה את התפטרותה כפיטורים. (9) עובד שנאלץ לטפל בבת זוגתו לאחר לידה מחמת מחלה או בילוד מחמת נכות. (10) עובדת שנאלצה לשהות במקלט לנשים מוכות, יראו התפטרותה כפיטורים. (11) העתקת מקום מגורים כורח נסיבות מחייבות של בן הזוג- לרגל נישואיו, בתנאים שנקבעו בתקנות. (12) מעבר מהעיר ליישוב חקלאי או ליישוב באזור פיתוח, בתנאים שנקבעו בתקנות. (13) סיום חוזה העסקה לתקופה קצובה (בסירוב לחידוש חוזה יחשב העובד כמתפטר). 

בנוסף, זכאי עובד לקבל פיצויים אף אם נשאר באותו מקום עבודה אך הבעלים התחלף. במצב זה, המעסיק החדש לוקח על עצמו את האחריות, בהודעה בכתב, כלפי העובד לפיצוי הפיטורים שהיה זכאי להם מהמעסיק הקודם. כאמור, המעסיק הקודם פטור מתשלום פיצויי פיטורים לעובד ויראו את תקופת הזמן שעבד אצל המעסיק הקודם כאילו עבד במקום העבודה הנוכחי. על מנת לדעת את זכויותיך במצב של החלפת מעביד מומלץ להתייעץ עם עו"ד דיני עבודה בקריות.

 

מתי ההתפטרות של העובד דינה כפיטורים- (1) כאשר עובד מתפטר בשל הרעת תנאים לגביו. (2) התפטרות של עובד עונתי, עובד שעבד 3 עונות ברצף ולא הובטח לו המשך העסקה וכך נקטע עבורו רצף העסקה, יראו אותו כאילו פוטר. (3) עובד שהתפטר לאחר שהגיע לגיל פרישה, יראו את התפטרותו כאילו פוטר. (4) כאשר עובד עוזב את מקום עבודתו במטרה לכהן כראש רשות מקומית או סגנו יראו את התפטרותו כאילו פוטר. (5) עובד שהתפטר ממקום עבודתו על מנת להתגייס למשטרה או לשירות בתי הסוהר ושירת שם לפחות 6 חודשים, יהיו הוא או שאיריו זכאים לפיצויי פיטורים ולשם כך יראו את התפטרותו כאילו פוטר.

 

כיצד מחשבים פיצויי פיטורים? עובדים אשר מועסקים לפי שכר חודשי, יהיו זכאים לפיצויים בגובה המשכורת האחרונה כפול מספר השנים בהם עבדו במקום העבודה. עובדים שהועסקו לפי שכר יומי או שעתי, יהיו זכאים לפיצויים ע"פ ממוצע שעות העבודה בחודש במהלך השנה האחרונה, כפול הסכום בו השתכרו לשעה קודם לפיטורין. עובדי קבלן, יהיו זכאים לפיצויים בסכום של ממוצע השתכרותם במהלך השנה שקדמה לסיום עבודתם. עובדים שונים במשק זכאים לחישוב שכר שונה ועל כן על מנת להבין את החישוב לעומק ואת משמעות השינויים מעובד אחד למשנהו מומלץ להיוועץ עם עו"ד דיני עבודה בקריות.

 

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים- כאשר סעיף חוק זה חל על יחסי העבודה בין המעסיק לעובד, העובד יכול לפדות את כספי הפיצויים גם במידה והוא התפטר ובלא קשר לנסיבות. סעיף חוק זה בעצם מהווה תחליף לקבוע בחוק פיצויי פיטורים, כאשר כאן מתאפשר למעסיק להפריש הפרשות פנסיוניות בסכום קבוע ומלא לקופת העובד בסך של  8.33% ובכך הוא לא יאלץ לשלם לעובד פיצויי פיטורים גם אם החליט לפטר אותו לאחר שהשלים 12 חודשי עבודה. בכדי לדעת יותר פרטים על משמעות החלת ס' 14 לחוק מומלץ להיוועץ עם עורך דין דיני עבודה בקריות. 

 

לסיכום- למרבה הצער, עורכי דין דיני עבודה בקריות נתקלים במקרים רבים בהם מעסיקים בוחרים לפעול בניגוד למסגרת החוק ולא משלמים פיצויי פיטורים אף על פי שהם מחויבים לכך. באמצעות פיצויי פיטורים יכול העובד לחפש מקום עבודה חדש ללא מניעים של לחץ כלכלי, לכן כאשר המעסיק לא מעניק לעובד את הזכויות המגיעות, דרך המלך היא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד דיני עבודה בקריות