מהי חובת השימוע? זוהי חובתו של המעסיק לאפשר לעובד לממש את זכותו הבסיסית ולהשמיע טענותיו בטרם תתקבל החלטה באם לפטרו. מי זכאי לזכות? כלל העובדים! זכות השימוע הינה זכות חשובה, מהותית וחלק בלתי נפרד מכללי הצדק הטבעיים. בשנים האחרונות אימצו בתי הדין לעבודה, הלכה למעשה, את פסיקת ביה"ד הארצי לעבודה והפכו זאת לחובתו של המעביד לערוך שימוע לעובד בטרם ינקטו נגדו כל פעולות שיובילו לסיום העסקתו. לא מעט מעסיקים נוטים להפר זכות זו מתוך מחשבה שהיכולת לפטר נתונה למעביד ולא חלות עליו חובות בהתאם. טעות!

 

הכללים המחייבים בעת שימוע על מנת ששימוע יחשב כחוקי נדרש המעביד לנהוג באופן הבא:

  1. הזמנה לשימוע: על המעביד החובה להוציא הזמנה לשימוע בכתב. בהזמנה מוטלת עליו החובה לעלות את כל הטענות בגינן המעביד מבקש לסיים את יחסי העבודה. רבות הפעמים בהם האדם הסביר אינו מבין כלל את הטענות שמועלות כנגדו על הכתב, על כן, היוועצות עם עורך דין דיני עבודה בקריות יכולה לשפר את עמדתו של העובד מול המעסיק.
  2. זכות העובד לעיין במסמכים ובכל מידע: בטרם יערך שימוע לעובד, ניתנת לו הזכות לעיין במסמכים ובכל מידע עליו עשוי להתבסס המעסיק בעת קבלת ההחלטה האם לפטר את העובד או לאו. לעיתים עיון במסמכים אלו מבהיר את התמונה בכל הנוגע לסכסוך בעבודה ומפשט את הדרך לגישור ולאו דווקא לפיטורים. בדיקת המסמכים יחד עם עו"ד דיני עבודה בקריות עשוי להסיט את תשומת לב העובד לגבי ניתוח נכון ומעמיק של מצבו ואף לעיתים לשפר את מצבו במקום העבודה.   
  3. זכות העובד להשמיע את דבריו: חובת המעסיק לתת לעובד הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, תוך התייחסות לטיעוניו אם באופן כללי ואם בנוגע למקרים ספציפיים. זכות השימוע מושתתת על עקרונות של פתיחות ותום לב ולפיכך, על המעביד לשמוע את העובד בלב פתוח ובנפש חפצה.    
  4. זכות העובד להגיע עם עורך דין לשימוע: זכות בעלת חשיבות רבה שכן היא מאפשרת לעובד להיוועץ בעו"ד ולהגיע ערוך ומוכן בליווי מקצועי משפטי לשימוע. היוועצות עם עורך דין דיני עבודה בקריות תאפשר לעובד להיטיב לדעת מה זכויותיו אף לאחר השימוע. 
  5. זכות העובד לקבל זימון לשימוע בפרק זמן סביר לפני: על המעסיק מוטלת החובה להודיע לעובד על מועד השימוע בפרק זמן סביר לפני התייצבותו. מהו זמן סביר לפני שימוע? למעשה בית המשפט לא קבע באופן פורמלי זמן מדויק ואף לא הגדיר אותו. מאידך, בית המשפט דן במספר מקומות בפסיקה מהו זמן לא סביר. בהחלטת בית הדין הארצי נקבע כי כמה שעות קודם לשימוע, נחשב כזמן שאינו סביר ואינו מאפשר לעובד להגיע ערוך לשימוע. הודעה של מס' שעות קודם לשימוע מעידה על החלטה סופית של המעביד וסותרת למעשה את היסוד עליו מושתתת זכות השימוע. עובדים רבים פונים לעורכי דין דיני עבודה בקריות בטענה שהוזמנו לשימוע תוך שעות ספורות ועל כן, ישנה חשיבות רבה להדגיש ולהבהיר כי זוהי הזמנה שלא כדין וניתן לתבוע בגינה בבית הדין לעבודה. 
  6. זכות העובד שלא להגיע לשימוע בעת מחלה: נקבע כי לא ניתן לזמן עובד לשימוע בעת שהוא שוהה במחלה. מעסיקים רבים נוטים להתעלם מזכות זו ולזמן עובדים בזמן היותם בחופשת מחלה. היוועצות עם עורך דין דיני עבודה בקריות יכולה להעיר את תשומת לב העובד לעניין משמעות זכות חשובה זו. 

 

זכות שימוע במגזר הציבורי - המגזר הציבורי היה למעשה זה שגיבש את המשמעות והחשיבות הרבה של עריכת שימוע לעובד, אם בתוך ארגון ככלל ואם מתוך חובה על פי הסכם קיבוצי בפרט. החלת זכות זו במגזר הציבורי (כנגזרת של המגזר המנהלי) נוסדה מתוך הבנה שיחידים אינם בעלי כוח זהה מול ארגונים גדולים. על מנת להסדיר את מערך הכוחות ולקבל זכויות שוות התפתח עיגון פורמלי בלבוש הסכם קיבוצי. תכליתה של זכות השימוע היא לדאוג לזכותו של הפרט, בהתמודדות מול מערך הארגון, משכך, חשוב ורצוי להגיע מוכן ובליווי עו"ד דיני עבודה בקריות.

 

לסיכום- יישום זכות זו, מהווה מנגנון שכונה בפסקי הדין כ"צדק פרוצדוראלי" שמטרתו להבטיח כי הליכי הפיטורים יתקבלו באופן מושכל ולא בהחלטה שרירותית תוך רגישות ודגש לכבודו של האדם. (פס"ד ס"ע 38572-06-15 ניר רגב נ' רוז, ר' רות שמר בגס, "צדק פרוצדוראלי וכבוד העובד- עיונים בהלכת השימוע", חברה ומשפט יג). עם זאת, ראוי לציין שדרכי השימוע הן רבות ומשתנות וזאת בהתאם למעביד ולעובד ולפרמטרים אחרים חשובים כגון: זמן העסקתו, בארגון או בחברה פרטית, הנסיבות בהן נסתיימו יחסי העבודה ועוד. לפיכך, ראוי ומושכל יהיה עוד בשלבים מוקדמים של קבלת הזימון לשימוע להיוועץ עם עו"ד דיני עבודה בקריות ולהופיע ערוך מוכן ובליווי אנשי מקצוע.

 

פוטרת ממקום עבודתך ולא נערך לך שימוע כדין ? יתכן ותוכל לתבוע את המעסיק בגין הפרת זכות זו ולזכות בפיצויים. עם עורכי דין דיני עבודה בקריות ההתנהלות מול המעביד תהיה משימה קלה יותר עבורך.

ראה גם- עורך דין דיני עבודה בקריית מוצקין, עו"ד דיני עבודה בקריית ביאליק