ימי חופשה שנתית

 

ע"פ חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 כל עובד זכאי לימי חופשה בתשלום אשר נצברים לו במהלך תקופת העסקתו. החוק מחייב את המעסיק לנהל רישום ומעקב אחר צבירת ימי החופשה של העובד. כמו כן, נקבעה חובה מפורשת בתיקון 24 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, לפרט לעובד את צבירה ימי החופשה ואם לא יעשה זאת חשוף המעסיק לסנקציות פליליות ותביעות אזרחיות. לפיכך, חובת המעסיק לעדכן את העובד, באופן תדיר ואף בסיום העסקתו בדבר יתרת ימי חופשתו. נהוג להודיע על כך בתלוש השכר. בסיום יחסי העבודה זכאי העובד לפדות את ימי החופשה העומדים לזכותו. ערכו הכספי של יום חופשה לצורך פדיון שווה ערך ליום עבודה בפועל במסגרת תנאי עבודתו במקום העבודה. נציין כי בשנה הראשונה ועד השנה החמישית זכאי העובד ל – 16 ימי חופשה שנתית ברוטו. מומלץ להיוועץ עם עורך דין דיני עבודה בקריות להיטיב לדעת מהם ימי החופשה להם אתה זכאי.

 

 

ימי מחלה

 

חוק דמי מחלה התשל"ו- 1976 מעגן בתוכו את זכויות העובד לדמי מחלה. לעובד ניתנת הזכות להיעדר מהעבודה בשל מחלה, בכפוף להגשת מסמכים רפואיים למעסיק המעידים על אי כושר זמני או קבוע ואשר לא מאפשרים לעובד לבצע את עבודתו. לרשותו של כל עובד נצברים ימי מחלה במהלך תקופת עבודתו, כאשר העובד זכאי ל 1.5 ימי מחלה בעבור כל חודש עבודה שעבד אצל המעסיק (לפיכך, זכאי העובד ל 18 ימי מחלה בשנה).

חישוב ימי המחלה: על פי התקנות, עובד שנעדר מעבודתו בשל מחלה לא יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה מהיום הראשון והחישוב כדלקמן: היום הראשון של המחלה- לא זכאים לתשלום. היום השני- זכאים למחצית הסכום. היום השלישי- זכאים למחצית הסכום. על היום הרביעי ואילך- תשלום מלא. פדיון ימי מחלה: העובד לא זכאי לפדות ימי מחלה שלא נוצלו, אלא אם כן חל על העובד הסכם קיבוצי הקובע כי הוא זכאי לפדות ימים אלו. טיפול בבן משפחה: החוק מאפשר לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי מחלה בגין טיפול בהורה, ילד או בן זוג. עובד רשאי לעמוד על זכויותיו ולנצל את זכאותו לימי מחלה, לשם כך ניתן להיוועץ עם עורכי דין דיני עבודה בקריות.

 

 

ימי הבראה

 

מי זכאי לדמי הבראה: עובד שהשלים שנת עבודה מלאה אצל המעסיק זכאי לקבל דמי הבראה, זאת גם אם העובד התפטר או פוטר בתום השנה. חישוב ימי הבראה: חישוב ימי ההבראה של העובד מתבצע ע"פ תקופת הוותק של העובד והיקף משרתו. החוק מבדיל בין סכום דמי ההבראה לעובד במגזר הפרטי שהינם 378 ₪ ליום (זאת החל מחודש יולי 2014 ואילך) ולעובד במגזר הציבורי שהינם 424 ₪ ליום (החל מחודש יוני 2014 ואילך). יש לציין כי דמי ההבראה מתעדכנים בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן. היוועצות עם עורך דין דיני עבודה בקריות תבהיר את נושא חישוב ימי ההבראה על כל היבטיו.

 

 

מילואים

מי שהוזמן לשירות מילואים או נקרא בצו חריג יהא זכאי לתשלום עבור שירות מילואים מהמוסד לביטוח לאומי. אנשי כוחות הביטחון אינם זכאים לתגמול מביטוח לאומי בגין שירות מילואים אלא ממשרד האוצר. חובתו של המעסיק לשחרר את העובד לשירות המילואים. הפרשות לגופים ביטוחים בימי מילואים: המעסיק מחויב להמשיך לשלם לעובד הפרשות לקרן פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל, וכל גוף ביטוחי אליו הוא התחייב בהסכם העבודה מול העובד גם בזמן שהותו בשירות המילואים, כאילו המשיך לעבוד כרגיל. במידה והמעסיק לא הפריש לעובד בהתאם לחוק יש להתייעץ עם עו"ד דיני עבודה בקריות.

 

 

פיטורים בזמן הריון

 

האם ניתן לפטר עובדת בהריון? אם כן אימתי? החוק אוסר לפטר עובדת בהריון אשר עובדת לפחות 6 חודשים אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה אלא בהיתר משרד הכלכלה. במידה והמעסיק מעוניין בפיטוריה בתקופה זו, עליו להגיש בקשה לקבלת היתר, אשר יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים ורק אם ישוכנע שהפיטורים לא נובעים מפאת הריונה רשאי הממונה להעניק את האישור. כאשר העובדת אשר נכנסה להריון לא השלימה 6 חודשי העסקה, המעסיק יכול להחליט לפטר אותה כל עוד הסיבה לפיטורים אינה קשורה להריון!!! פיטורי עובדת ללא קבלת היתר או בשל הריונה בטלים מעיקרם והם נחשבים לאפליה אסורה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988מה נדרש מהעובדת על פי חוק? להודיע למעסיק על הריונה לאחר חודש חמישי. כיצד ניתן לעמוד על הזכות?  ניתן להיוועץ עם עורך דין דיני עבודה בקריית חיים ולהגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה (יש לציין כי פיטורי עובדת ללא היתר מהווים גם עבירה פלילית).